4 października 2017

O PROJEKCIE

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z dniem 1 lutego 2022 roku rozpoczęła na terenie województwa podkarpackiego realizację projektu  „Własny biznes receptą na sukces” w ramach  Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020na podstawie zawartej Umowy z  Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

 

Okres realizacji projektu: 1 luty 2022 r. – 30 czerwiec 2023 r.

Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie

Wartość projektu:


WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 706 664,00 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 438 376,41 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z BUDŻETU PAŃSTWA: 251 641,59 PLN

  

Grupa docelowa: Projekt jest skierowany do 40 osób (21 Kobiet, 19 Mężczyzn), wyłącznie osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, są w wieku 18-29 lat, zamieszkują bądź uczą się na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Do projektu szczególnie zapraszamy osoby:

 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby niskowykwalifikowane (posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3),
 • osoby zamieszkujące miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze tzn. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg (grupa co najmniej 50% Uczestniczek i Uczestników Projektu).

 

Co najmniej 50% Uczestników/Uczestniczek projektu będzie zamieszkiwać (w rozumieniu KC) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (kryteriumpremiujące).

 

CEL PROJEKTU

Wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 40 osób w tym 21 Kobiet
i 19 Mężczyzn bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat zamieszkujących lub uczących się na terenie województwa podkarpackiego oraz utworzenie 35 nowych miejsc pracy w województwie podkarpackim do końca 30.06.2023 r. co wpłynie na poprawę sytuacji ekonomicznej i społecznej regionu.

 

 FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

 • WSPARCIE SZKOLENIOWE –  umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie szkoleniowe realizowane będzie przez Beneficjenta w formie szkolenia w łącznym wymiarze 30 godzin lekcyjnych i będzie obejmowało następujące bloki tematyczne:
 • działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych,
 • księgowość, przepisy podatkowe i ZUS,
 • reklama i inne działania promocyjne,
 • inne źródła finansowania działalności gospodarczej,
 • sporządzanie biznesplanu i jego realizacja,
 • negocjacje biznesowe,
 • pozyskiwanie i obsługa klienta,
 • radzenie sobie ze stresem i konfliktem
 • zakres odpowiadającym potrzebom i oczekiwaniom Uczestnikom Projektu.

Uczestnikowi/Uczestniczce podczas udziału w szkoleniu zapewnione jest: zwrot kosztów dojazdu,  materiały szkoleniowe i wyżywienie.

 • WSPARCIE FINANSOWE – bezzwrotna pomoc finansowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawana wyłącznie w formie stawki jednostkowej (stawka jednostkowa na samozatrudnienie). Obowiązująca kwota stawki jednostkowej na samozatrudnienie wynosi 23 050,00 PLNProjekt zakłada udzielenie wsparcia finansowego 35 Uczestnikom/Uczestniczkom projektu.

Wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej na samozatrudnienie to bezzwrotna pomoc finansowa, udzielana Uczestnikowi/Uczestniczce projektu, pozwalająca na sfinansowanie początkowych wydatków związanych z podejmowaną działalnością gospodarczą.

Uczestnik/Uczestniczka projektu będzie zobowiązany do prowadzenia i utrzymania działalności gospodarczej co najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej pod rygorem zwrotu środków.

Wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej wypłacane jednorazowo i finansowe wsparcie pomostowego stanowią pomoc publiczną de minimis.

Uczestnik/Uczestniczka projektu ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy na otrzymanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego.

 

 • FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE – to bezzwrotna pomoc finansowa wypłacana Uczestnikowi/Uczestniczce projektu w formie comiesięcznej transzy w kwocie 2 700,00 PLN wsparcia finansowego przez okres pierwszych 6 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu. Finansowe wsparcie pomostowe jest przyznawane na pokrycie wydatków bieżących wyłącznie w kwocie netto (bez podatku od towarów i usług VAT).