WSPARCIE FINANSOWE

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO PROJEKTU

Załącznik nr 1 – Biznesplan

Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej biznesplanu

Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej biznesplanu

Załącznik nr 4 – Standard oceny biznesplanu

Załącznik nr 5 – Wzór Umowy o udzielenie wsparcia finasowego

Załącznik nr 6 – Szczególowe zestawienie towarów i uslug

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o otrzymaniu-nieotrzymaniu pomocy de minims

Załącznik nr 8 – Wniosek o przyznanie finasowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 9 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

Załącznik nr 10 – Zestawienie planowanych wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego

Załącznik nr 11 – Oświadczenia uczestnika projektu (dotyczy OzN) o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł

Załącznik nr 12 – Karta weryfikacji wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 13 – Wzór Umowy o udzielenie finasowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 14 – Rozliczenia poniesionych wydatków w ramach finasowego wsparcia pomostowego

Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_obowiazuje_od_dnia_15112014

Oświadczenie dla prowadzących własną działość gosp.

Oświadczenie o braku kontynuacji

Oświadczenie o braku zobowiązań

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych

WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE BIZNESPLANU