WYNIKI REKRUTACJI II NABORU DO PROJEKTU – LISTY RANKINGOWE

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Kandydatów/ek zakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową Kandydatów/ek niezakwalifikowanych do projektu „Własny biznes receptą na sukces” realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W trakcie trwaniu procesu rekrutacji formularz rekrutacyjny o numerze 4/II/WB/POWER odpadł w związku z niespełnieniem kryterium dostępu do projektu.

Informujemy, iż zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek projektu od wyników rekrutacji nie przysługuje odwołanie.

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW KANDYDATEK ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW KANDYDATEK NIE ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

W wyniku zakończonego II NABORU do projektu zakwalifikowało się 10 OSÓB – dla których przewidziano 8 dotacji wraz z finansowym wsparciem pomostowym.