WYNIKI REKRUTACJI I NABORU DO PROJEKTU – LISTY RANKINGOWE

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Kandydatów/ek zakwalifikowanych do projektu oraz listy rezerwową Kandydatów/ek niezakwalifikowanych do projektu „Własny biznes receptą na sukces” realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, iż zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek projektu od wyników rekrutacji nie przysługuje odwołanie.

LISTA RANKINGOWA KANDYDATÓW KANDYDATEK ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW KANDYDATEK NIE ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

W wyniku zaplanowanych II NABORÓW do projektu zakwalifikuje się:

  • w ramach I NABORU 30 OSÓB – dla których przewidziano 27 dotacji wraz z finansowym wsparciem pomostowym;
  • w ramach II NABORU 10 OSÓB – dla których przewidziano 8 dotacji wraz z finansowym wsparciem pomostowym.